Holbæk Naverforening
Vedtægter
Hulen 1
Hulen-Værktøj

Holbæk Naverforenig
Vedtægter

§1 Navn & Formål

 • Holbæk-Naverne er en forening for berejste Skandinavere og er medlem af C.U.K. Hovedafdelingen, i daglig tale H.B.

 • Foreningen tegnes af formanden og kasseren overfor tredjemand.
   
 • Foreningen er som sådan pligtig til ikke at afvige fra det principielle i H.B.´s vedtægter.

 • Foreningens hjemsted er Holbæk Kommune.

 

 • Holbæk-Naverne blev stiftet den 31. august 1920.

 

 • Foreningen har til formål at varetage fælles interesser, samle berejste folk.

 • Virke for oplysning blandt unge om rejselivet og om opholds- og arbejdstilladelser for dem som agter sig til udlandet.

 

 • Enhver, som har haft arbejde og har haft ophold i udlandet

 

 • Enhver, som har haft arbejde og har haft ophold i udlandet i 1 år og 1 dag, kan optages som medlem af foreningen.

 • Det er kassereren der tegner og holder foreningens medlemsregister.

 • Navervenner kan optages, og har i C.U.K. anliggender taleret

 

 • Navervener kan optages, og har i C.U.K. anliggender taleret men IKKE stemmeret, og kan deltage i alle arrangementer

 

 • I lokale anliggender har Navervenner samme pligter og rettigheder, som ordinære medlemmer, og er således valgbare til tillidsposter, iflg. §8

 

§4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.



§5. Ordinær generalforsamling afholdes ved foreningens hulemøde den tredje fredag i marts måned. 

 • Indkaldelse til den årlige generalforsamling sker i ” Den farende Svend” i foregående måneds udgave; marts udgaven, eller tekst til samtlige medlemmer senest 14 dage før.

 • Indkaldelse til den årlige generalforsamling sker i ” Den farende Svend” i foregående måneds udgave; marts udgaven, eller tekst til samtlige medlemmer senest 14 dage før.

 • Ekstraordinær generalforsamling indkaldes pr. tekst til de enkelte medlemmer, med meddelelse af dagsorden, - senest 14 dage før.

§6. Den årlige generalforsamling skal efter hovedvedtægterne indeholde følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Protokol
 4. Beretning ved formanden
 5. Foreningens reviderede regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg.
 • Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.
 • I de ulige årstal vælges formand og i de lige årstal vælges kasserer.
 • Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på skift hvert andet år.
 • Der vælges to bestyrelses suppleanter. Disse vælges hvert år.
 • Revisor vælges for 2 år.
 • Revisorsuppleant vælges hvert år.
 • Skramleriforvalter vælges for 2 år.

 

 1. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
 2. Eventuelt

 

§7. Beslutninger der af H.B. gennem ”Svenden”

 • Beslutninger der af H.B. gennem ”svenden” er meddelt foreningerne til afstemning, kan foretages på en almindelig Huleaften.

 

§8. Bestyrelsen.

 • Der indkaldes til bestyrelsesmøde af formanden, som laver dagsordenen og leder mødet; eller hvis halvdelen af bestyrelsen ønsker det.

 • I formandens fravær tager næstformanden over.

 • Kassereren er ansvarlig for foreningens likvide midler, og skal føre kassebog. over foreningens indtægter og udgifter. Når bestyrelsen eller revisionen ønsker det, skal regnskabet fremlægges for disse.

 • Bestyrelsen er ansvarlig over for medlemmerne med hensyn til foreningens ejendele og midler.

 • Regnskabet skal revideres før generalforsamlingen.

 • Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer med mindst 2 års anciennitet i Holbæk afdelingen

Ændringsforslag til vedtægter 2022-18.marts 2022

I punkt 8 i vedtægter står der følgende:

Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer med mindst 2 års anciennitet i Holbæk afdelingen.

 

Erstattes til:

”Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer med mindst 1 års anciennitet i Holbæk afdelingen"

§9. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for sit medlemskab.
 

 • Det enkelte medlem er selv ansvarlig for sit medlemskab med hensyn til kontingent

 

 

§10 Ved kontingentrestance på 3 måneder.

 • Ved kontingentrestance på 3 måneder får vedkommende en skriftlig påmindelse. Ved senere påmindelse ved anbefalet brev. Efter 4 måneders restance sættes medlemskabet i midlertidig bero. Hvis medlemskabet har været sat i bero må medlemmet betale den restance der var, samt 3 måneder frem + gebyr for anbefalet brev.

§ 11. Ændringer eller tilføjelser til vedtægterne kan kun ske på den ordinære generalforsamling.

 • Ændringer eller tilføjelser til vedtægterne kan kun ske på den ordinære generalforsamling, eller at forslag har været sendt frem til medlemmerne i god tid, og kan da vedtages af 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

 

 

§ 12. Opløsning af foreningen.

 

 • Opløsning af foreningen kan ikke ske så længe den tæller mindst 5 medlemmer.

 • Ved eventuel opløsning deponeres foreningens ejendele og midler i C.U.K.´s hovedafdeling; - dog undtaget de af Holbæk afd. relaterede effekter, samt tilgåede gaver til afdelingen.


Således vedtaget på Holbæk-Navernes ordinære generalforsamling den  17. marts 2008

Vedtægterne er revideret den 31.maj 2023

    .